Fullmäktigeinitiativ: Koronakrisens inverkan på barn och unga i Åbo borde analyseras för att kartlägga deras stödbehov

Fredag 2020-06-05 kl 14:55


Koronakrisen har på många sätt inverkat på barns och ungas liv. Skolgång och studier flyttades på distans då skolorna och utbildningsanstalterna stängdes. Samtidigt måste myndigheterna fatta beslut gällande all  hobbyverksamhet. Förändringarna har haft inverkan på barnens sociala relationer, trygghet och basomsorg.

Redan nu uppskattas att behovet av stöd ökar i familjer med barn och unga då koronakrisen drar ut på tiden. Dessutom kan avbrottet i närundervisningen ha haft inverkan på inlärningen hos barn och unga.   

Antalet barnskyddsanmälningar har minskat, och detta har setts som ett synnerligen oroväckande tecken. Branschfolk anser att detta inte beror på att problemen skulle ha minskat utan på att problemen inte anmäls i samma utsträcknig som före krisen, således är det allt fler som blir utan hjälp.  

Barnkonsekvensanalys bör göras i samband med olika beslutsfattanden och åtgärder, för att föregripa och följa upp de konsekvenser de får för barnen: hur barnets rättigheter förverkligas och hurudan nytta respektive skada besluten och verksamheten ger upphov till.

Barnkonsekvensanalysen kan användas t ex av landskap och kommuner vid planering och utveckling av service, samt för att främja barnens hälsa och välmående. Konsekvenserna bör analyseras då beslut som gäller barn, exempelvis inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och barnskyddet, skall fattas. (Källa THL – Institutet för hälsa och välfärd.)*

Barn och unga bör tas med då konsekvensanalysen görs. Också ungdomsfullmäktige och elev- samt studentkårer borde höras i samband med analysen.

Barnombudspersonen Elina Pekkarinen har uppmanat alla kommuner att göra en barnkonsekvensanalys av de beslut som anknyter till koronasituationen.

Jag föreslår, att Åbo inleder en analys av koronalägets konsekvenser för barn och unga för att kartlägga vårdbehovet inom denna befolkningsgrupp.

 

I Åbo 18.5.2020

Anna Mäkipää

/övers. Bianca Gräsbeck

* Min översättning; THL har inte översatt paragraferna till svenska. Den finska texten lyder:

Lapsivaikutusten arviointi on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan?

Lapsivaikutusten arviointia voi käyttää esimerkiksi maakuntien ja kuntien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vaikutuksia tulee arvioida, kun tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lastensuojelun toimintaympäristössä lapsiin kohdistuvia päätöksiä. (lähde: THL)


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.