Vänsterförbundets ställningstagande vid det kombinerade vår- och höstmötet 31.10: Förbundet står upp för närservicen, jämlikheten och den rena naturen i de kommande budgetförhandlingarna

Måndag 2020-11-09 kl 08:33


Nedskärningar hotar sänka servicenivån i Åbo. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för jämställdhet stadsborna emellan och kommer under de kommande budgetförhandlingarna att kämpa för att förhindra dessa nedskärningar. Vänsterförbundet kräver att de såkallade ”livskraftsinvesteringarna” skjuts på framtiden och övervägs på nytt. Att skjuta upp ickenödvändiga projekt minskar trycket på stadens ekonomi. Vi  anser att investeringarna nu borde koncentreras till brådskande, oundvikliga objekt såsom uppförandet av nya skolbyggnader och mögelsaneringar i befintliga sådana.

Lauste och Pansio-Perno behöver sina skolor och skolorna sina resurser

Vänsterförbundet föreslår att en skolbyggnad för hela lågstadiet uppförs i Lauste. Byggnaden skulle förses med utrymmen också för annan skolrelaterad service. Vidare anser vi att det skulle löna sig att i i det planerade allaktivitetshuset i Pansio planera in också en högstadieskola.

Vänsterförbundet vill främja jämställdheten inom utbildningen. Vi godkänner inte den föreslagna nedskärningen – 6,5 milljoner euro – som i fall att den genomförs skulle betyda större undervisningsgrupper. 

En fungerande kollektivtrafik är stadsbornas och miljöns bästa vän

Den planerade två miljoners nedskärningen inom kollektivtrafiken undergräver de åtgärder som den av fullmäktige godkända miljöstrategin förutsätter. Nedskärningen skulle också betyda mindre jämlika möjligheter för stadsborna att förflytta sig från en stadsdel till en annan.

Vänsterförbundet vill tvärtom förbättra kollektivtrafiken och göra den mer tillgänglig. En utveckling av kollektivtrafiken och sänkning av biljettpriserna vore goda miljö- och jämlikhetsgärningar.

Sparken åt hälsocentralsavgifterna

Vänsterförbundet vill avskaffa hälsocentralsavgifterna. Om vi lyckas med att få igenom denna åtgärd skulle det betyda ökad jämlikhet och sänka tröskeln för speciellt låginkomsttagare att i tid söka sig till vård. Att avskaffa avgifterna skulle alltså på lång sikt förbättra åbobornas hälsotillstånd och också synas som inbesparingar i ekonomin. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.