Vänsterförbundet i Åbo, ställningstagande från vårmötet: Satsningar på sysselsättningen, hälsovården, utbildningen och kollektivtrafiken först i tur då återuppbyggnaden efter coronakrisen kommer igång

Onsdag 2021-03-31 kl 08:47


Återuppbyggnadsarbetet efter coronakrisen tillfaller det stadsfullmäktige som tillträder efter kommunalvalet i juni. Nedskärningspolitiken har nått vägs ände och nu behövs satsningar som hjälper krisdrabbade åbobor på fötter.

Vänsterförbundet arbetar för att slopa hälsostationsavgifterna för att underlätta vårdåtkomsten och därigenom motverka att människor blir svårt sjuka innan de får vård. För att stöda stadens ekonomi är en storsatsning på sysselsättningen oundviklig. Sakkunnigorganisationer skall rådfrågas. Elevvårdspersonalen i grundskolorna och andra stadiets skolor skall utökas. Undervisningsgruppernas storlek begränsas till 20 elever för att garantera en jämställd och kvalitativ utbildning. Utnyttjandegraden inom kollektivtrafiken ökas genom att biljettpriserna sänks och linjenätet byggs ut så snart coronasituationen tillåter det. Vänsterförbundet anser att bygginvesteringarna måste riktas till projekt som ökar det hållbara välbefinnandet, exempelvis reparation av mögelskolor och uppförandet av prisrimliga bostäder – inte till utsvävande ”upplevelsecentra”.

Pandemin har på många sätt drivit de sociala skillnaderna till sin spets. Arbetslösheten har ökat, social- och hälsovården är gravt överbelastad, distansundervisningen har ökat inlärningsskillnaderna. Under hösten fattade stadsfullmäktige dessutom beslut om miljonklassnedskärningar i bildningssektorns personalkostnader och inom kollektivtrafiken. Vänsterförbundet var den enda stora fullmäktigegruppen som motsatte sig nedskärningarna.

Det är kommunalvalet som avgör på vems villkor Åbo rehabiliteras efter coronakrisen. Vänsterförbundet vill att staden leds på invånarnas och naturens villkor. Att staden verkligen lyssnar på invånarna. Vårt mål är ett bättre Åbo för alla, inte för ett fåtal. 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.