Åbovänsterns fullmäktigegrupp: Åbo måste utlysa klimatnödläge

Onsdag 2019-12-11 kl 08:45


Åbovänsterns fullmäktigegrupp vill på allvar fästa uppmärksamhet vid det faktum att klimatförändringen nu måste motarbetas på alla plan och inom alla områden. Åtgärder måste vidtas snabbt och samtidigt måste vi se till att räkningen inte dyvlas över på låginkomsttagarna. En rättvis klimatbetingad övergång är möjlig. Det är beslutsfattarna som bär ansvaret för att tillräckliga åtgärder vidtas; ansvaret får inte läggas på enskilda människors axlar.

 

Åbovänsterns fullmäktigegrupp hävdar i sitt ställningstagande att Åbo stad måste utlysa klimatnödläge. Världen runt har redan 1216 politiska maktorgan gjort det (3.12.2019). Vid sitt möte 26.11.2019 sällade sig Europaparlamentet som första världsdelsrepresentant till gruppen. Enligt forskningen kommer åtgärderna för att stoppa klimatförändringen inte i tid och är heller inte tillräckliga.

  • Åbo stad bör granska vidtagna åtgärder i förhållande till den målsättning fullmäktige ställt upp om att Åbo skall vara kolneutral per år 2029, påminner Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp. 

I revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 framgår, att största delen av konsernenheternas resultatkort saknar de funktionella målsättningarna samt mätare för klimatplanen 2029. Dessutom behövs noggrannare klimatrelaterad information för beslutsfattandet gällande stadens trafiklösningar. Därför kräver fullmäktigegruppen, att:

  • Utlysningen av klimatnödläget måste leda till konkreta åtgärder. Som första åtgärd bör klimatet beaktas som en del av allt beslutsfattande. Till dess att Åbo uppnått klimatneutralitet bör samtliga offentliga och politiska beslut vägas för att målet skall nås så snabbt som möjligt.


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.