Aktuellt

Vänsterförbundets i Åbo kommunalutskott, ställningstagande 12.4 Ingen öppen kredit till bangårdsprojektet!

Måndag 2023-04-17 kl 08:32

Vänsterförbundet i Åbo godkänner inte den 42 miljoner euro stora investeringen och åtta miljoner stora lånegarantin till fastighetsbolaget som planerar arenan på bangårdsområdet.

För Vänsterförbundet är områdens sinsemellan jämbördighet det viktigaste. Denna förverkligas bäst genom att påskynda reparationer och utbyggnader av daghem, skolor och andra servicefastigheter i förstäderna och på andra mer avsides belägna områden.

Planen för bangården är oroväckande också med tanke på stadsbilden: på ett relativt litet område planeras nu bl a en allaktivitetsarena, ett upplevelsecentrum, affärslokaliteter, kontor och höghus på 15–20 våningar för 1 400 invånare. Norrstans trähusområde hamnar i skymundan bakom en väldig byggnadsmassa, och de redan tungt trafikerade trafiklederna belastas ännu mer.

”Vi förhöll oss kritiskt till projektet redan under förra valperioden, då stadsfullmäktige beslöt investera 30 miljoner euro i arenabolaget. Arenan och det planerade upplevelsecentret där bredvid hämtar förvisso jobb och ger Åbo mer dragningskraft, men ett marknadsmässigt sett livskraftigt projekt borde inte vara beroende av skattebetalarna. Att stadens andel höjs så här mycket redan i detta skede bådar inte gott för fortsättningen heller”, säger Vänsterförbundets i Åbo viceordförande Mervi Uusitalo-Heikkinen.

”Det förundrar mig att det, då det gäller exempelvis underhåll eller byggande av idrottsplatser, är hart när omöjligt att hitta pengar, medan ett privat framlobbat projekt beviljas öppen kredit som kommer att betalas av åboborna”, konstaterar ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

Framtiden för den av staden ägda Åbohallen (Gatorade Center) är fortfarande oviss, fast en lösning önskades redan i samband med att beslutet om Arenan fattades. Att fortsätta med issporter i den redan förlustbringande hallen skulle bli dyrt och att anpassa den till andra ändamål skulle bli ännu dyrare. Det har också talats om försäljning, men sannolikheten att en köpare hittas är minimal; den som eventuellt köper hallen tar betydande ekonomiska risker. Det mest sannolika alternativet är att staden får lov att betala rivningen av en helt användbar ishall som är i gott skick.

För mer information och intervjuer:

Joonas Jormalainen
Vänsterförbundet i Åbo, ordförande
tel. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande
tel. 041 5477556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Kommentera inlägg.

Kommuniké efter Vänsterförbundets i Åbo vårmöte 4.3.2023: Satsningarna på utbildning måste fortsätta efter riksdagsvalet

Onsdag 2023-03-08 kl 08:44

Vänsterförbundet i Åbo understryker vikten av satsningar på utbildningen under kommande valperiod. Grundfinansieringen för utbildningen, allt från småbarnspedagogik till högskola, måste bli bättre. Vidare behövs specialåtgärder för att motverka segregeringen av skolor och stärka jämlikheten i utbildningen – så t ex  införandet av bindande personaldimensionering gällande studiehandledare.

”Under den gångna regeringsperioden har betydelsefulla utbildningsreformer genomförts under ledning av Vänsterförbundet: avgiftsfri utbildning på gymnasie- och yrkesskolenivå, förlängning av läroplikten, skolorna jämlikhetsstöd och satsningar på personalen. Men de skador pandemin och den förra borgerliga regeringen åsamkade för såväl inlärning som välmående  går inte att reparera under en regeringsperiod. Vi kan inte heller bortse från den underresursering av utbildningen som pågått i åratal” konstaterar Vänsterförbundets i Åbo viceordförande och grundskolläraren Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Investeringar i utbildning måste göras också på kommunnivå. I Åbos borgmästarprogram ingår stark fokusering på vikten av att garantera kvaliteten i utbildning och undervisning. 

”De utbildningspolitiska ambitionerna i Åbo lämnar dock en hel del att önska. I årets budgetprocess eftersträvade Vänsterförbundet satsningar som skulle minska gruppstorleken och förbättra utbildningens kvalitet, men blev med dessa strävanden beklagligt ensam”, säger Vänsterförbundets i Åbo ordförande Joonas Jormalainen.

Det säkraste sättet att främja satsningar på att återupprätta utbildningens status är att rösta på Vänsterförbundet i riksdagsvalet. Förbundet har kämpat hårt och uthålligt till förmån för utbildningen i såväl  riksdag som kommunfullmäktige landet runt. 

 

För ytterligare information:
Joonas Jormalainen
Vänsterförbundet i Åbo, ordförande
joonjorm@gmail.com
0405665439 

 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp: Omsorgen om jämnställdhet och natur måste få större anslag i 2023 års budget

Tisdag 2022-10-25 kl 10:50

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp
Kommuniké 23.10.2022

  

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp har föresatt sig se till att varje åbobo också under undantagstider kan leva ett tryggt, stabilt och gott liv. Vänsterförbundet yrkar på att staden i höstens budgetmangling satsar på välfungerande service, välbefinnande för barn och ungdom samt ser till att stadens invånare klarar sig igenom energikrisen.      

Ekonomin i Åbo skall tjäna människor och natur, inte tvärtom. Då priset på energi stiger bör staden stärka sin och stadsbornas kristålighet genom att satsa på investeringar som ökar energieffektiviteten, och bygga en klimatsmart stad. Också välbefinnandet hos stadens anställda och stadsborna bör stärkas. Med fungerande närservice kan vi stöda människors vardag och samtidigt motverka värdeskillnaderna mellan olika områden i staden.   

”För att tackla energikrisen måste vi fortsätta arbetet med att frigöra oss från beroendet av fossil energi och bygga en klimatsmart stad. Vi vill att trafikutsläppen minskas genom investeringar i kollektivtrafiken och satsningar på promenad- och cykelleder,” berättar ordförande för Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp Mirka Muukkonen.     

Jämfört med det övriga Egentliga Finland ligger de anställda vid daghemmen i Åbo i en lönegrop. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för att motarbeta bristen på daghemspersonal genom satsningar på lönerna och bättre möjligheter till utbildning inom småbarnspedagogiken. De senaste tidernas undersökningar (en skolhälsogallup samt yrkesskole- och gymnasiebarometrarna) visar tydligt att illabefinnandet bland barn och unga ökar, liksom också upplevelserna av ensamhet och ångest. Åbo måste bära sitt ansvar och stöda barns och ungas välbefinnande.           

”För att underlätta rekryteringen av personal till daghemmen bör lönerna justeras till en nivå jämförbar med lönerna i våra grannkommuner. Gällande gymnasierna lönar det sig främja välbefinnandet för alla genom att begränsa antalet studerande till högst 30 studerande per lärare och kurs”, säger viceordförande för Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp.  

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp har omsorgsfullt gjort upp noggranna budgetmålsättningar och skickat dem som överenskommet till borgmästare Minna Arve. ”Vi är redo att publicera vår detaljerade målsättningslista så snart dess tid är inne”, konstaterar Mirka Muukkonen.    

 

Mirka Muukkonen
Ordförande för fullmäktigegruppen
Vänsterförbundet i Åbo
gsm 0451144099

 

Kommentera inlägg.

Vi måste införa en sant demokratisk stadsplanering i Åbo

Torsdag 2022-03-24 kl 15:34

Vänsterförbundets i Åbo rf Vårmöte 20.3.2022: Resolution

Vi måste införa en sant demokratisk stadsplanering i Åbo

Rådande stadsplanering är investeringsdriven. Vänsterförbundet i Åbo efterlyser en socialt hållbar, sant demokratisk stadsplanering där uppmärksamheten i vid bemärkelse fästs vid trivsel, miljö- och kulturvärden.

Beslutsfattarna måste bli mer lyhörda för åbobornas åsikter gällande stadens stadsplanerings- och byggpolitik. Ofördelaktiga projekt borde skrinläggas.

Detta betyder exempelvis att Kuppis kolonialträdgård skyddas mot det planerade bostadsbygget; en undersökning gjord år 2019 visade att 76 procent av åboborna ville att kolonialträdgården skulle bevaras. Grundandet av det i borgmästarprogrammet inskrivna Kuninkoja-Mälikkälä naturskyddsområde borde påbörjas omedelbart.

Vidare borde stadsplaneringen bli långsiktigare och mer förutseende; behoven av sanerings- och nybyggnadsarbeten måste tillses i tid, så ”överraskningar” av typen Kråkkärrets hälsostation inte behöver upprepas.

Det täta stadsbyggandet har ofta motiverats med miljövänlighet och ett växande bostadsbehov. Det för stadsbilden problematiska trånga och höga byggandet i centrum har emellertid genomförts på byggfirmornas och fastighetsinvesterarnas villkor. Exempelvis den tunga byggnadsmassan som planeras vid Barkplan försämrar idrottsmöjligheterna för barn och unga i centrum.

Dessutom har stadens ledning i ett flertal stadsplane- och byggnadsprojekt utnyttjat sin övertagningsrätt och klampat över sakkunnignämndens beslut. Vi kan inte godta en ordning där ärenden går till omröstning gång på gång, vilket händer, tills resultatet av omröstningen faller stadens ledning i smaken – det är dåligt styre och ett underskattande av den demokratiska processen.

Vänsterförbundet påminner om att Åbo borde utvecklas också utanför stadskärnan; i utkanterna av centrum och i förstäderna finns mycket rum för, och framför allt behov av, byggande och utveckling.

Sålunda har Vänsterförbundet under innevarande fullmäktigeperiod idkat påtryckningar som resulterat i att ett beslut om en ny skola i det östra Åbo fattats.

I samband med den kommande reformen av idrottsplatsnätverket måste vi se till, att det finns möjligheter till mångsidig, kostnadsfri motion och idrott runtom i hela staden.

Varje åbobo skall erbjudas kvalitativ service och trivsam omgivning oberoende av var i staden de bor.

Vill du veta mer, kontakta

Joonas Jormalainen Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

eller

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Kommentera inlägg.

En ansvarsfull ägarpolitik och högre röst åt stadens anställda

Fredag 2022-02-18 kl 09:12

Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden skall föra en ansvarsfull ägarpolitik och förbättra de anställdas inflytande i stadens olika dotterbolag. Personalens delaktighet i beslutsfattandet kan stärkas bland annat genom att representation i bolagens styrelser garanteras, genom att förtroendepersonernas ställning stärks och gemensamma informationstillfällen för ledning och personal ordnas.

Stadsfullmäktige godkände på måndagen ett nytt ägarpolitiskt program för åren 2022–2025. Vänsterförbundets förhandlare lyckades under beredningen förhandla fram ett flertal förbättringar i programmet.

”På Vänsterförbundets initiativ kommer koncernstadgan att förnyas så, att den tryggar personalens förbättrade delaktighet i förvaltningen. Vidare skall Kuntec, bolaget som sköter underhållet av stadens gator och grönområden, stärkas i sin ställning som intressentenhet. Skrivningen som möjliggör försäljning av Arkea, lindrades”, konstaterar ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

En del brister kvarstår nog i ägarstyrningsprogrammet. Det möjliggör t ex fortfarande att vinsterna från stadens hyresbostadsbolag TVT Oy går som inkomster till staden, dvs de används till annat än TVT:s verksamhet. Vänsterförbundets förhandlare framlade ett förslag om att avlägsna denna skrivning, men tyvärr vann förslaget inte genklang hos de övriga partiernas förhandlare. Arkea, som förser skolor och daghem med mat, räddades i höstas från konkurrensutsättning genom att bolaget gjordes till en intressentenhet inom staden, men för stadens övriga personal är situationen fortfarande sårbar.

 ”TVT:s främsta uppgift är att erbjuda åbobor bostäder av god kvalitet till rimligt pris, därför skall bolagets vinster användas för nybyggen och fastighetssanering. Beträffande Arkea har vi nog ett hårt jobb framför oss då välfärdsområdet inleder sin verksamhet och stadens andel i upphandlingarna minskar, säger viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Mervi Uusitalo-Heikkinen. 

Vänsterförbundet i Åbo kämpar vidare för att förbättra arbetsvillkoren för staden anställda. Partiet anser att det fördelaktigaste är att den för staden nödvändiga kost-, städ- och underhållsservicen i så stor utsträckning som möjligt produceras av stadens egen arbetskraft.

 

Vill du veta mer, kontakta

Joonas Jormalainen,

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com 

eller

Mervi Uusitalo-Heikkinen 

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 041 547 7556

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Kommentera inlägg.

Vattenhinderbana, för all del - men inte halvgratis i Ispois!

Måndag 2022-02-07 kl 10:35

Vänsterförbundets representanter motsätter sig planen att hyra en del av Ispois badstrand åt en privat vattenparksentreprenör. Åbo stadsmiljönämnd har kommit till samma slutsats redan två gånger: vattenparken torpederades ifjol våras och på nytt förra veckans tisdag den 1.2., med rösterna 7–6. Fredags den 4.2. beslöt sig chefen för stadskansliet för att trampa över nämnden och skrev in ärendet på stadsstyrelsens föredragningslista. Beslut i ärendet kommer alltså att fattas vid stadsstyrelsens möte måndagen den 7.2.

Ispoisstranden är en av de få ställen i Åbo där folk kan bada gratis och dit familjer kan bege sig för att njuta av Östersjön, oberoende av inkomstnivå. Och inte bara badare söker sig till Långvattnet; här glider också kanoter, kajaker och motorbåtar omkring. Stranden och farleden är i dagens läge i så flitig användning att miljöbelastningen börjar var kritisk. Farleden är trång; det är bäddat för farosituationer. Parkeringsplatserna på området är redan i nuläget alltför få.

Enligt vattenparksföretaget skulle hinderbanan varje sommar hämta c. 6000 fler besökare till stranden. Banan skulle nås via en smal brygga som är i allmänhetens bruk. Synnerligen speciellt är att strandremsan erbjuds företaget mot en årshyra på 350€, i praktiken allså gratis. Så här kommersialiseras och privatiseras offentliga rum avsedda för allmänheten. Den som vill använda den planerade hinderbanan skall betala inträde.

I jämförelse med andra storstäder har Åbo sorgligt få allmänna simstrandsområden. Vänsterförbundet anser att fler sådana behövs redan under innevarande fullmäktigeperiod. Villkoret för anläggandet av nya simstränder får dock inte vara att befintliga stränder spjälks upp eller tillåts förfalla.

 

För mer information kontakta

 

Joonas Jormalainen, ordf.

Vänsterförbundet i Åbo

040 566 5439

joonjorm@gmail.com

 

eller

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen, vo

Vänsterförbundet i Åbo

041 547 7556

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Egentliga Finland i välfärdsområdesfullmäktigegrupp har konstituerat sig - Nina Söderlund, Nagu, valdes till ordförande

Fredag 2022-01-28 kl 14:06

Under sitt första möte 27.1.2022 konstituerade sig Vänsterförbundets i Egentliga Finland välfärdsområdesfullmäktigegrupp. Nina Söderlund, Nagu, valdes till ordförande och till viceordförande valdes Jaakko Kärkkäinen, Åbo.

Söderlund och Kärkkäinen är båda erfarna vänsterpolitiker. Politices magister Nina Söderlund har 30 års erfarenhet av fullmäktigearbete på olika håll i Egentliga Finland. Dessutom har hon i många år suttit i distriktsstyrelsen. För tillfället är hon viceordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jukka Kärkkäinen är psykiatriker med lång erfarenhet som chef och utvecklare inom hälso- och mentalvården. Han har också lång erfarenhet av kommunalpolitik inom fullmäktige och bland annat i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse.

Vår fullmäktigegrupp har som mål att stärka primär- och socialvården. Dessutom strävar vi till att förbättra samverkan inom hela sote-systemet”, konstaterar de nyvalda ordförandena.

Till gruppens förhandlare jämte ordförandena valdes Maarit Koivisto, Loimaa, och Katri Kapanen, St Karins. Dessutom är ordförande för Vänsterförbundet i Egentliga Finland Kaisa Vallavuori med i den tekniska beredningen.

Vänsterförbundet fick i det historiska, första välfärdsområdesvalet 23.1.2022 tio platser i områdesfullmäktige.

De invalda och deras suppleanter

Invalda:

1. Li Andersson, Åbo 2. Johannes Yrttiaho, Åbo 3. Timo Furuholm, Åbo 4. Maarit Koivisto, Loimaa 5. Pirjo Rinne, Åbo 6. Nina Söderlund, Nagu 7. Lotta Laaksonen, Pargas 8. Jukka Kärkkäinen, Åbo 9. Jaakko Lindfors, Åbo 10. Emma Lindqvist, Reso

Suppleanter

1. Katri Kapanen, St Karins 2. Muhiadin Hersi, Åbo 3. Eveliina Tyyskänen, Reso 4. Lauri Kouki, Åbo 5. Timo Lähteenmäki, Salo 6. Mervi Uusitalo-Heikkinen, Åbo 7. Henna Jokinen, Nystad 8. Leena Kaunislahti, Åbo 9. Harri Palomäki, Nådendal 10. Joonas Jormalainen, Åbo

För mer information, kontakta:

Nina Söderlund 050 527 8180

Jukka Kärkkäinen 040 769 3365

 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo: Lägg externaliseringsextasen på is!

Fredag 2022-01-21 kl 13:40

Vänsterförbundet i Åbo yrkar på en förstärkning av den offentliga social- och hälsovårdsservicen inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Genom förnuftig resursering av den offentliga serviceproduktionen kan vi förverkliga sote-reformens centrala mål: att minska skillnaderna i hälsa, garantera tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, hålla kostnaderna i styr och trygga jämlik och kvalitativ service åt alla finländare.

 

Tyvärr är alla partier inte inne på samma linje. Gallupettan Samlingspartiet vill öka bruket av servicesedlar, minska på byråkratin och utlokalisera servicen till privata företag. Enligt partiets valpropaganda lär dessa åtgärder öka ”valfriheten”, och är enligt ”det sunda bondförnuftet” de enda rätta lösningarna.

 

En privat hälsokoncern har en avkastning på 5–10 %, en egen administration med högavlönade chefer och möjligen lån som skall amorteras. Det är fiffigare att placera gemensamma skattemedel i den icke vinstorienterade offentliga servicen, där pengarna inte används till annat än att producera de ifrågavarande tjänsterna, med andra ord till löner och arbetsredskap, konstaterar Joonas Jormalainen, ordförande för Vänsterförbundets i Åbo.

 

Också inom vänstern erkänns vikten av att det finns organisationer, näringsidkare och lokala småföretag som behändigt kan producera kompletterande social- och hälsovårdstjänster, men i slutändan är det ändå den offentliga sektorn som ansvarar för att underleverantören gör sitt jobb oklanderligt och håller sig till det överenskomna.

 

”Välfärdsområdet måste satsa på effektiv kvalitetskontroll. Missförhållanden måste åtgärdas i tid, innan problemen blir övermäktiga. På många håll i Egentliga Finland har brister inom exempelvis äldrevården och barnskyddet uppdagats”, säger Vänsterförbundets i Åbo viceordförande Mervi Uusitalo-Heikkinen.

 

På valdagen 23.1.2022 väljs Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige. Genom att rösta på Vänsterförbundet bidrar du till att finansieringen och bestämmanderätten inom social-, hälso- och räddningsväsendet hålls i våra gemensamma händer.

 

För mer information:

Joonas Jormalainen
Vänsterförbundets i Åbo ordförande

Tel. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com 

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen 

Vänsterförbundets i Åbo viceordförande

Tel. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Onsdag 2021-09-08 kl 09:01

Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden sätter fart på rekryteringen av social- och hälsovårdspersonal. För att råda bot på den akuta sjukskötar- och läkarbristen måste lönerna höjas. Dessutom behövs i Åbo ett permanent system, med egen budget, för att täcka upp för plötsliga och återkommande personalbortfall.

Hälsovårdsservicen i Åbo är överbelastad som aldrig förr. Stadens telefontjänst är stockad – återuppringningarna dröjer i veckor, eller uteblir helt. Att hitta lediga mottagningstider i den elektroniska bokningstjänsten är i det närmaste omöjligt. Grundhälsovårdens dysfunktionalitet har lett till en explosionsartad ökning av kostnaderna inom specialsjukvården.

Förra veckan föreslog borgmästaren Minna Arve (Saml) att problemet skall lösas genom att hämta arbetskraft från utlandet och externalisera hälsostationerna. Dylika åtgärder skulle bara försämra den offentliga servicen och öka kostnaderna. Kortsiktiga externaliseringar skall på inga villkor godkännas före social- och hälsovårdsreformen, vars uttalade målsättning är att stärka den offentliga serviceproduktionen.

”I Finland finns tiotusentals personer som utbildat sig inom vårdbranschen men arbetar inom andra branscher, eftersom social- och hälsovårdsbranschens löner och arbetsförhållanden inte lockar. I Åbo är lönenivån den lägsta i landskapet. Kompetenta personer finns, men förutsättningen för att de skall låta sig rekryteras är högre löner och bättre arbetsförhållanden. Åbo borde ta efter grannstaden Salo, som nyligen anställde 57 nya social- och hälsovårdsproffs”, konstaterar viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

Stadsstyrelsen har lovat att under hösten ta lönegropen och personalbristen inom social- och hälsovården till behandling. Frågan kan inte vänta till social- och hälsovårdsreformen – Vänsterförbundet i Åbo kräver en snabb och rättvis lösning på vårdkrisen. Stadens nya ledning har nu ett enastående tillfälle att infria festtalens löften om förbättringar till förmån för åbobornas välbefinnande.

---

För mer information, kontakta

Risto Rinne

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 724 8911

rinne@utu.fi

Joonas Jormalainen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com

Kommentera inlägg.

Åbo bygger - på vems villkor?

Tisdag 2021-04-06 kl 14:29

Viherpunainen vasemmisto ry (Åbo rödgröna vänster) och Itä-Turun Vasemmistoliitto ry (Vänsterförbundet i östra Åbo) ordnade måndagen den 29.3 distansevenemanget Åbo bygger – på vems villkor? Frågan är just nu om möjligt än mer aktuellt än tidigare, eftersom  Åbo dels planerar att modernisera stadens historiska centrum, dels fortsätter kompletteringsbyggandet i förorterna och driver flera stora, nya markanvändnings- och byggplaneringsprojekt.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Lägg till inlägg