Låtom oss skydda stadens lungor

Måndag 2020-05-04 kl 13:47


Vänsterförbundet i Åbo föreslår att Åbo stad inleder en noggrann och regelbunden uppföljning av träd- och parkområdesbeståndet och totalmängden lagrat kol i staden. Vidare föreslår vi att staden går in för att öka mängden trän, totalmängden lagrat kol och grönområdesarealerna inom stadens gränser.

För att Åbo, i enlighet med sina egna målsättningar, skall vara kolneutralt år 2029 behöver staden sina trän, sin skog och sina parker – och mera till. Förutom att stoppa klimatförändringen binder grönområdena vatten, vilket skyddar mot ökande regnmängder och översvämningar förorsakade av klimatförändringen. Vistelse på grönområden får människan att känna sig lyckligare och främjar hälsan bl a genom att lindra stress och högt blodtryck. När det finns tillräckligt med parker och skogar i staden är den en för alla invånare hälsosam, trygg och trivsam plats att bo på. Just nu är problemet det, att Åbo stad låter olika byggnadsprojekt gnaga i sig oersättliga grönområden bit för bit. 

Åbo stad kunde själv, omgående, axla ansvaret för stadens träd-, park- och kolbalans, dvs antalet träd och parkområden samt omfattningen av den i staden lagrade kolmängden. Också beträffande skötseln av grönområdena kan kvalitén tryggas bäst om staden inlemmar arbetet i sin egen verksamhet. När balanserna är underställda noggrann kontroll i stadens regi räknas samtliga fällda träd och med marken jämnade grönområden som underskott i balansen och skall ersättas med helt nya planteringar. 

“Samtidigt kunde Åbo ta nästa stora kliv framåt i sitt stadsnaturskyddsarbete genom att mellan existerande grönområden enligt den såkallade gröna fingrar-principen plantera nya träd och anlägga nya parker. Det skulle inspirera till längre promenader i naturlig miljö för både människor och djur. I bästa fall främjar och följer staden med växtlighetens och djurarternas mångfald över hela stadsområdet” resonerar ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Jaakko Lindfors.

 

För mer information, kontakta

Jaakko Lindfors
ordförande
Vänsterförbundet i Åbo
040 775 1230


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.