Vi måste införa en sant demokratisk stadsplanering i Åbo

Torsdag 2022-03-24 kl 15:34


Vänsterförbundets i Åbo rf Vårmöte 20.3.2022: Resolution

Vi måste införa en sant demokratisk stadsplanering i Åbo

Rådande stadsplanering är investeringsdriven. Vänsterförbundet i Åbo efterlyser en socialt hållbar, sant demokratisk stadsplanering där uppmärksamheten i vid bemärkelse fästs vid trivsel, miljö- och kulturvärden.

Beslutsfattarna måste bli mer lyhörda för åbobornas åsikter gällande stadens stadsplanerings- och byggpolitik. Ofördelaktiga projekt borde skrinläggas.

Detta betyder exempelvis att Kuppis kolonialträdgård skyddas mot det planerade bostadsbygget; en undersökning gjord år 2019 visade att 76 procent av åboborna ville att kolonialträdgården skulle bevaras. Grundandet av det i borgmästarprogrammet inskrivna Kuninkoja-Mälikkälä naturskyddsområde borde påbörjas omedelbart.

Vidare borde stadsplaneringen bli långsiktigare och mer förutseende; behoven av sanerings- och nybyggnadsarbeten måste tillses i tid, så ”överraskningar” av typen Kråkkärrets hälsostation inte behöver upprepas.

Det täta stadsbyggandet har ofta motiverats med miljövänlighet och ett växande bostadsbehov. Det för stadsbilden problematiska trånga och höga byggandet i centrum har emellertid genomförts på byggfirmornas och fastighetsinvesterarnas villkor. Exempelvis den tunga byggnadsmassan som planeras vid Barkplan försämrar idrottsmöjligheterna för barn och unga i centrum.

Dessutom har stadens ledning i ett flertal stadsplane- och byggnadsprojekt utnyttjat sin övertagningsrätt och klampat över sakkunnignämndens beslut. Vi kan inte godta en ordning där ärenden går till omröstning gång på gång, vilket händer, tills resultatet av omröstningen faller stadens ledning i smaken – det är dåligt styre och ett underskattande av den demokratiska processen.

Vänsterförbundet påminner om att Åbo borde utvecklas också utanför stadskärnan; i utkanterna av centrum och i förstäderna finns mycket rum för, och framför allt behov av, byggande och utveckling.

Sålunda har Vänsterförbundet under innevarande fullmäktigeperiod idkat påtryckningar som resulterat i att ett beslut om en ny skola i det östra Åbo fattats.

I samband med den kommande reformen av idrottsplatsnätverket måste vi se till, att det finns möjligheter till mångsidig, kostnadsfri motion och idrott runtom i hela staden.

Varje åbobo skall erbjudas kvalitativ service och trivsam omgivning oberoende av var i staden de bor.

Vill du veta mer, kontakta

Joonas Jormalainen Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

eller

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.