Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp: Omsorgen om jämnställdhet och natur måste få större anslag i 2023 års budget

Tisdag 2022-10-25 kl 10:50


Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp
Kommuniké 23.10.2022

  

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp har föresatt sig se till att varje åbobo också under undantagstider kan leva ett tryggt, stabilt och gott liv. Vänsterförbundet yrkar på att staden i höstens budgetmangling satsar på välfungerande service, välbefinnande för barn och ungdom samt ser till att stadens invånare klarar sig igenom energikrisen.      

Ekonomin i Åbo skall tjäna människor och natur, inte tvärtom. Då priset på energi stiger bör staden stärka sin och stadsbornas kristålighet genom att satsa på investeringar som ökar energieffektiviteten, och bygga en klimatsmart stad. Också välbefinnandet hos stadens anställda och stadsborna bör stärkas. Med fungerande närservice kan vi stöda människors vardag och samtidigt motverka värdeskillnaderna mellan olika områden i staden.   

”För att tackla energikrisen måste vi fortsätta arbetet med att frigöra oss från beroendet av fossil energi och bygga en klimatsmart stad. Vi vill att trafikutsläppen minskas genom investeringar i kollektivtrafiken och satsningar på promenad- och cykelleder,” berättar ordförande för Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp Mirka Muukkonen.     

Jämfört med det övriga Egentliga Finland ligger de anställda vid daghemmen i Åbo i en lönegrop. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för att motarbeta bristen på daghemspersonal genom satsningar på lönerna och bättre möjligheter till utbildning inom småbarnspedagogiken. De senaste tidernas undersökningar (en skolhälsogallup samt yrkesskole- och gymnasiebarometrarna) visar tydligt att illabefinnandet bland barn och unga ökar, liksom också upplevelserna av ensamhet och ångest. Åbo måste bära sitt ansvar och stöda barns och ungas välbefinnande.           

”För att underlätta rekryteringen av personal till daghemmen bör lönerna justeras till en nivå jämförbar med lönerna i våra grannkommuner. Gällande gymnasierna lönar det sig främja välbefinnandet för alla genom att begränsa antalet studerande till högst 30 studerande per lärare och kurs”, säger viceordförande för Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp.  

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp har omsorgsfullt gjort upp noggranna budgetmålsättningar och skickat dem som överenskommet till borgmästare Minna Arve. ”Vi är redo att publicera vår detaljerade målsättningslista så snart dess tid är inne”, konstaterar Mirka Muukkonen.    

 

Mirka Muukkonen
Ordförande för fullmäktigegruppen
Vänsterförbundet i Åbo
gsm 0451144099

 


Kommentera inlägg


Namn:*

Hemsideadress:

E-postadress:

Meddela gärna om kommentarer via e-mail.