Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp: Omsorgen om jämnställdhet och natur måste få större anslag i 2023 års budget

Tisdag 2022-10-25 kl 10:50

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp
Kommuniké 23.10.2022

  

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp har föresatt sig se till att varje åbobo också under undantagstider kan leva ett tryggt, stabilt och gott liv. Vänsterförbundet yrkar på att staden i höstens budgetmangling satsar på välfungerande service, välbefinnande för barn och ungdom samt ser till att stadens invånare klarar sig igenom energikrisen.      

Ekonomin i Åbo skall tjäna människor och natur, inte tvärtom. Då priset på energi stiger bör staden stärka sin och stadsbornas kristålighet genom att satsa på investeringar som ökar energieffektiviteten, och bygga en klimatsmart stad. Också välbefinnandet hos stadens anställda och stadsborna bör stärkas. Med fungerande närservice kan vi stöda människors vardag och samtidigt motverka värdeskillnaderna mellan olika områden i staden.   

”För att tackla energikrisen måste vi fortsätta arbetet med att frigöra oss från beroendet av fossil energi och bygga en klimatsmart stad. Vi vill att trafikutsläppen minskas genom investeringar i kollektivtrafiken och satsningar på promenad- och cykelleder,” berättar ordförande för Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp Mirka Muukkonen.     

Jämfört med det övriga Egentliga Finland ligger de anställda vid daghemmen i Åbo i en lönegrop. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för att motarbeta bristen på daghemspersonal genom satsningar på lönerna och bättre möjligheter till utbildning inom småbarnspedagogiken. De senaste tidernas undersökningar (en skolhälsogallup samt yrkesskole- och gymnasiebarometrarna) visar tydligt att illabefinnandet bland barn och unga ökar, liksom också upplevelserna av ensamhet och ångest. Åbo måste bära sitt ansvar och stöda barns och ungas välbefinnande.           

”För att underlätta rekryteringen av personal till daghemmen bör lönerna justeras till en nivå jämförbar med lönerna i våra grannkommuner. Gällande gymnasierna lönar det sig främja välbefinnandet för alla genom att begränsa antalet studerande till högst 30 studerande per lärare och kurs”, säger viceordförande för Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp.  

Vänsterförbundets i Åbo fullmäktigegrupp har omsorgsfullt gjort upp noggranna budgetmålsättningar och skickat dem som överenskommet till borgmästare Minna Arve. ”Vi är redo att publicera vår detaljerade målsättningslista så snart dess tid är inne”, konstaterar Mirka Muukkonen.    

 

Mirka Muukkonen
Ordförande för fullmäktigegruppen
Vänsterförbundet i Åbo
gsm 0451144099

 

Kommentera inlägg.

Vi måste införa en sant demokratisk stadsplanering i Åbo

Torsdag 2022-03-24 kl 15:34

Vänsterförbundets i Åbo rf Vårmöte 20.3.2022: Resolution

Vi måste införa en sant demokratisk stadsplanering i Åbo

Rådande stadsplanering är investeringsdriven. Vänsterförbundet i Åbo efterlyser en socialt hållbar, sant demokratisk stadsplanering där uppmärksamheten i vid bemärkelse fästs vid trivsel, miljö- och kulturvärden.

Beslutsfattarna måste bli mer lyhörda för åbobornas åsikter gällande stadens stadsplanerings- och byggpolitik. Ofördelaktiga projekt borde skrinläggas.

Detta betyder exempelvis att Kuppis kolonialträdgård skyddas mot det planerade bostadsbygget; en undersökning gjord år 2019 visade att 76 procent av åboborna ville att kolonialträdgården skulle bevaras. Grundandet av det i borgmästarprogrammet inskrivna Kuninkoja-Mälikkälä naturskyddsområde borde påbörjas omedelbart.

Vidare borde stadsplaneringen bli långsiktigare och mer förutseende; behoven av sanerings- och nybyggnadsarbeten måste tillses i tid, så ”överraskningar” av typen Kråkkärrets hälsostation inte behöver upprepas.

Det täta stadsbyggandet har ofta motiverats med miljövänlighet och ett växande bostadsbehov. Det för stadsbilden problematiska trånga och höga byggandet i centrum har emellertid genomförts på byggfirmornas och fastighetsinvesterarnas villkor. Exempelvis den tunga byggnadsmassan som planeras vid Barkplan försämrar idrottsmöjligheterna för barn och unga i centrum.

Dessutom har stadens ledning i ett flertal stadsplane- och byggnadsprojekt utnyttjat sin övertagningsrätt och klampat över sakkunnignämndens beslut. Vi kan inte godta en ordning där ärenden går till omröstning gång på gång, vilket händer, tills resultatet av omröstningen faller stadens ledning i smaken – det är dåligt styre och ett underskattande av den demokratiska processen.

Vänsterförbundet påminner om att Åbo borde utvecklas också utanför stadskärnan; i utkanterna av centrum och i förstäderna finns mycket rum för, och framför allt behov av, byggande och utveckling.

Sålunda har Vänsterförbundet under innevarande fullmäktigeperiod idkat påtryckningar som resulterat i att ett beslut om en ny skola i det östra Åbo fattats.

I samband med den kommande reformen av idrottsplatsnätverket måste vi se till, att det finns möjligheter till mångsidig, kostnadsfri motion och idrott runtom i hela staden.

Varje åbobo skall erbjudas kvalitativ service och trivsam omgivning oberoende av var i staden de bor.

Vill du veta mer, kontakta

Joonas Jormalainen Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

eller

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Kommentera inlägg.

En ansvarsfull ägarpolitik och högre röst åt stadens anställda

Fredag 2022-02-18 kl 09:12

Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden skall föra en ansvarsfull ägarpolitik och förbättra de anställdas inflytande i stadens olika dotterbolag. Personalens delaktighet i beslutsfattandet kan stärkas bland annat genom att representation i bolagens styrelser garanteras, genom att förtroendepersonernas ställning stärks och gemensamma informationstillfällen för ledning och personal ordnas.

Stadsfullmäktige godkände på måndagen ett nytt ägarpolitiskt program för åren 2022–2025. Vänsterförbundets förhandlare lyckades under beredningen förhandla fram ett flertal förbättringar i programmet.

”På Vänsterförbundets initiativ kommer koncernstadgan att förnyas så, att den tryggar personalens förbättrade delaktighet i förvaltningen. Vidare skall Kuntec, bolaget som sköter underhållet av stadens gator och grönområden, stärkas i sin ställning som intressentenhet. Skrivningen som möjliggör försäljning av Arkea, lindrades”, konstaterar ordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

En del brister kvarstår nog i ägarstyrningsprogrammet. Det möjliggör t ex fortfarande att vinsterna från stadens hyresbostadsbolag TVT Oy går som inkomster till staden, dvs de används till annat än TVT:s verksamhet. Vänsterförbundets förhandlare framlade ett förslag om att avlägsna denna skrivning, men tyvärr vann förslaget inte genklang hos de övriga partiernas förhandlare. Arkea, som förser skolor och daghem med mat, räddades i höstas från konkurrensutsättning genom att bolaget gjordes till en intressentenhet inom staden, men för stadens övriga personal är situationen fortfarande sårbar.

 ”TVT:s främsta uppgift är att erbjuda åbobor bostäder av god kvalitet till rimligt pris, därför skall bolagets vinster användas för nybyggen och fastighetssanering. Beträffande Arkea har vi nog ett hårt jobb framför oss då välfärdsområdet inleder sin verksamhet och stadens andel i upphandlingarna minskar, säger viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Mervi Uusitalo-Heikkinen. 

Vänsterförbundet i Åbo kämpar vidare för att förbättra arbetsvillkoren för staden anställda. Partiet anser att det fördelaktigaste är att den för staden nödvändiga kost-, städ- och underhållsservicen i så stor utsträckning som möjligt produceras av stadens egen arbetskraft.

 

Vill du veta mer, kontakta

Joonas Jormalainen,

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com 

eller

Mervi Uusitalo-Heikkinen 

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 041 547 7556

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Kommentera inlägg.

Vattenhinderbana, för all del - men inte halvgratis i Ispois!

Måndag 2022-02-07 kl 10:35

Vänsterförbundets representanter motsätter sig planen att hyra en del av Ispois badstrand åt en privat vattenparksentreprenör. Åbo stadsmiljönämnd har kommit till samma slutsats redan två gånger: vattenparken torpederades ifjol våras och på nytt förra veckans tisdag den 1.2., med rösterna 7–6. Fredags den 4.2. beslöt sig chefen för stadskansliet för att trampa över nämnden och skrev in ärendet på stadsstyrelsens föredragningslista. Beslut i ärendet kommer alltså att fattas vid stadsstyrelsens möte måndagen den 7.2.

Ispoisstranden är en av de få ställen i Åbo där folk kan bada gratis och dit familjer kan bege sig för att njuta av Östersjön, oberoende av inkomstnivå. Och inte bara badare söker sig till Långvattnet; här glider också kanoter, kajaker och motorbåtar omkring. Stranden och farleden är i dagens läge i så flitig användning att miljöbelastningen börjar var kritisk. Farleden är trång; det är bäddat för farosituationer. Parkeringsplatserna på området är redan i nuläget alltför få.

Enligt vattenparksföretaget skulle hinderbanan varje sommar hämta c. 6000 fler besökare till stranden. Banan skulle nås via en smal brygga som är i allmänhetens bruk. Synnerligen speciellt är att strandremsan erbjuds företaget mot en årshyra på 350€, i praktiken allså gratis. Så här kommersialiseras och privatiseras offentliga rum avsedda för allmänheten. Den som vill använda den planerade hinderbanan skall betala inträde.

I jämförelse med andra storstäder har Åbo sorgligt få allmänna simstrandsområden. Vänsterförbundet anser att fler sådana behövs redan under innevarande fullmäktigeperiod. Villkoret för anläggandet av nya simstränder får dock inte vara att befintliga stränder spjälks upp eller tillåts förfalla.

 

För mer information kontakta

 

Joonas Jormalainen, ordf.

Vänsterförbundet i Åbo

040 566 5439

joonjorm@gmail.com

 

eller

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen, vo

Vänsterförbundet i Åbo

041 547 7556

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Egentliga Finland i välfärdsområdesfullmäktigegrupp har konstituerat sig - Nina Söderlund, Nagu, valdes till ordförande

Fredag 2022-01-28 kl 14:06

Under sitt första möte 27.1.2022 konstituerade sig Vänsterförbundets i Egentliga Finland välfärdsområdesfullmäktigegrupp. Nina Söderlund, Nagu, valdes till ordförande och till viceordförande valdes Jaakko Kärkkäinen, Åbo.

Söderlund och Kärkkäinen är båda erfarna vänsterpolitiker. Politices magister Nina Söderlund har 30 års erfarenhet av fullmäktigearbete på olika håll i Egentliga Finland. Dessutom har hon i många år suttit i distriktsstyrelsen. För tillfället är hon viceordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jukka Kärkkäinen är psykiatriker med lång erfarenhet som chef och utvecklare inom hälso- och mentalvården. Han har också lång erfarenhet av kommunalpolitik inom fullmäktige och bland annat i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse.

Vår fullmäktigegrupp har som mål att stärka primär- och socialvården. Dessutom strävar vi till att förbättra samverkan inom hela sote-systemet”, konstaterar de nyvalda ordförandena.

Till gruppens förhandlare jämte ordförandena valdes Maarit Koivisto, Loimaa, och Katri Kapanen, St Karins. Dessutom är ordförande för Vänsterförbundet i Egentliga Finland Kaisa Vallavuori med i den tekniska beredningen.

Vänsterförbundet fick i det historiska, första välfärdsområdesvalet 23.1.2022 tio platser i områdesfullmäktige.

De invalda och deras suppleanter

Invalda:

1. Li Andersson, Åbo 2. Johannes Yrttiaho, Åbo 3. Timo Furuholm, Åbo 4. Maarit Koivisto, Loimaa 5. Pirjo Rinne, Åbo 6. Nina Söderlund, Nagu 7. Lotta Laaksonen, Pargas 8. Jukka Kärkkäinen, Åbo 9. Jaakko Lindfors, Åbo 10. Emma Lindqvist, Reso

Suppleanter

1. Katri Kapanen, St Karins 2. Muhiadin Hersi, Åbo 3. Eveliina Tyyskänen, Reso 4. Lauri Kouki, Åbo 5. Timo Lähteenmäki, Salo 6. Mervi Uusitalo-Heikkinen, Åbo 7. Henna Jokinen, Nystad 8. Leena Kaunislahti, Åbo 9. Harri Palomäki, Nådendal 10. Joonas Jormalainen, Åbo

För mer information, kontakta:

Nina Söderlund 050 527 8180

Jukka Kärkkäinen 040 769 3365

 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo: Lägg externaliseringsextasen på is!

Fredag 2022-01-21 kl 13:40

Vänsterförbundet i Åbo yrkar på en förstärkning av den offentliga social- och hälsovårdsservicen inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Genom förnuftig resursering av den offentliga serviceproduktionen kan vi förverkliga sote-reformens centrala mål: att minska skillnaderna i hälsa, garantera tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, hålla kostnaderna i styr och trygga jämlik och kvalitativ service åt alla finländare.

 

Tyvärr är alla partier inte inne på samma linje. Gallupettan Samlingspartiet vill öka bruket av servicesedlar, minska på byråkratin och utlokalisera servicen till privata företag. Enligt partiets valpropaganda lär dessa åtgärder öka ”valfriheten”, och är enligt ”det sunda bondförnuftet” de enda rätta lösningarna.

 

En privat hälsokoncern har en avkastning på 5–10 %, en egen administration med högavlönade chefer och möjligen lån som skall amorteras. Det är fiffigare att placera gemensamma skattemedel i den icke vinstorienterade offentliga servicen, där pengarna inte används till annat än att producera de ifrågavarande tjänsterna, med andra ord till löner och arbetsredskap, konstaterar Joonas Jormalainen, ordförande för Vänsterförbundets i Åbo.

 

Också inom vänstern erkänns vikten av att det finns organisationer, näringsidkare och lokala småföretag som behändigt kan producera kompletterande social- och hälsovårdstjänster, men i slutändan är det ändå den offentliga sektorn som ansvarar för att underleverantören gör sitt jobb oklanderligt och håller sig till det överenskomna.

 

”Välfärdsområdet måste satsa på effektiv kvalitetskontroll. Missförhållanden måste åtgärdas i tid, innan problemen blir övermäktiga. På många håll i Egentliga Finland har brister inom exempelvis äldrevården och barnskyddet uppdagats”, säger Vänsterförbundets i Åbo viceordförande Mervi Uusitalo-Heikkinen.

 

På valdagen 23.1.2022 väljs Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige. Genom att rösta på Vänsterförbundet bidrar du till att finansieringen och bestämmanderätten inom social-, hälso- och räddningsväsendet hålls i våra gemensamma händer.

 

För mer information:

Joonas Jormalainen
Vänsterförbundets i Åbo ordförande

Tel. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com 

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen 

Vänsterförbundets i Åbo viceordförande

Tel. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi 

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Onsdag 2021-09-08 kl 09:01

Vänsterförbundet i Åbo kräver hållbar lösning på vårdkrisen

Vänsterförbundet i Åbo kräver att staden sätter fart på rekryteringen av social- och hälsovårdspersonal. För att råda bot på den akuta sjukskötar- och läkarbristen måste lönerna höjas. Dessutom behövs i Åbo ett permanent system, med egen budget, för att täcka upp för plötsliga och återkommande personalbortfall.

Hälsovårdsservicen i Åbo är överbelastad som aldrig förr. Stadens telefontjänst är stockad – återuppringningarna dröjer i veckor, eller uteblir helt. Att hitta lediga mottagningstider i den elektroniska bokningstjänsten är i det närmaste omöjligt. Grundhälsovårdens dysfunktionalitet har lett till en explosionsartad ökning av kostnaderna inom specialsjukvården.

Förra veckan föreslog borgmästaren Minna Arve (Saml) att problemet skall lösas genom att hämta arbetskraft från utlandet och externalisera hälsostationerna. Dylika åtgärder skulle bara försämra den offentliga servicen och öka kostnaderna. Kortsiktiga externaliseringar skall på inga villkor godkännas före social- och hälsovårdsreformen, vars uttalade målsättning är att stärka den offentliga serviceproduktionen.

”I Finland finns tiotusentals personer som utbildat sig inom vårdbranschen men arbetar inom andra branscher, eftersom social- och hälsovårdsbranschens löner och arbetsförhållanden inte lockar. I Åbo är lönenivån den lägsta i landskapet. Kompetenta personer finns, men förutsättningen för att de skall låta sig rekryteras är högre löner och bättre arbetsförhållanden. Åbo borde ta efter grannstaden Salo, som nyligen anställde 57 nya social- och hälsovårdsproffs”, konstaterar viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo Joonas Jormalainen.

Stadsstyrelsen har lovat att under hösten ta lönegropen och personalbristen inom social- och hälsovården till behandling. Frågan kan inte vänta till social- och hälsovårdsreformen – Vänsterförbundet i Åbo kräver en snabb och rättvis lösning på vårdkrisen. Stadens nya ledning har nu ett enastående tillfälle att infria festtalens löften om förbättringar till förmån för åbobornas välbefinnande.

---

För mer information, kontakta

Risto Rinne

Vänsterförbundet i Åbo, ordförande

Tel. 040 724 8911

rinne@utu.fi

Joonas Jormalainen

Vänsterförbundet i Åbo, viceordförande

Tel. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com

Kommentera inlägg.

Åbo bygger - på vems villkor?

Tisdag 2021-04-06 kl 14:29

Viherpunainen vasemmisto ry (Åbo rödgröna vänster) och Itä-Turun Vasemmistoliitto ry (Vänsterförbundet i östra Åbo) ordnade måndagen den 29.3 distansevenemanget Åbo bygger – på vems villkor? Frågan är just nu om möjligt än mer aktuellt än tidigare, eftersom  Åbo dels planerar att modernisera stadens historiska centrum, dels fortsätter kompletteringsbyggandet i förorterna och driver flera stora, nya markanvändnings- och byggplaneringsprojekt.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo, ställningstagande från vårmötet: Satsningar på sysselsättningen, hälsovården, utbildningen och kollektivtrafiken först i tur då återuppbyggnaden efter coronakrisen kommer igång

Onsdag 2021-03-31 kl 08:47

Återuppbyggnadsarbetet efter coronakrisen tillfaller det stadsfullmäktige som tillträder efter kommunalvalet i juni. Nedskärningspolitiken har nått vägs ände och nu behövs satsningar som hjälper krisdrabbade åbobor på fötter.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Åbo borgmästarkandidat heter Mirka Muukkonen

Måndag 2021-03-15 kl 08:50

Vänsterförbundets i Åbo kommunalutskott valde Mirka Muukkonen till Vänsterförbundets borgmästarkandidat. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo kräver utrymmen och stöd för konsten!

Måndag 2021-03-15 kl 08:47

Bristen på arbets- och presentationsrum för professionella inom de kreativa branscherna i Åbo har länge varit skriande. Staden har gång på gång gett löfte om permanenta arbetsrum och gång på gång svikit sina löften. Senaste nytt är vräkningen av 50 konstnärer och en teater som fungerat i 23 år  på Barker för att ge plats åt lyxbostäder, ett beslut som fattades sommaren 2020.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets ställningstagande vid det kombinerade vår- och höstmötet 31.10: Förbundet står upp för närservicen, jämlikheten och den rena naturen i de kommande budgetförhandlingarna

Måndag 2020-11-09 kl 08:33

Nedskärningar hotar sänka servicenivån i Åbo. Vänsterförbundet i Åbo jobbar för jämställdhet stadsborna emellan och kommer under de kommande budgetförhandlingarna att kämpa för att förhindra dessa nedskärningar. Vänsterförbundet kräver att de såkallade ”livskraftsinvesteringarna” skjuts på framtiden och övervägs på nytt. Att skjuta upp ickenödvändiga projekt minskar trycket på stadens ekonomi. Vi  anser att investeringarna nu borde koncentreras till brådskande, oundvikliga objekt såsom uppförandet av nya skolbyggnader och mögelsaneringar i befintliga sådana.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundet i Åbo villigt att samarbeta för att undvika permitteringar

Måndag 2020-09-21 kl 10:55

Åbo stad meddelade nyligen att staden inleder samarbetsförhandlingar. Stadsdirektör Arve (Saml.) eftersträvar inbesparingar på 7,2 miljoner euro, vilka skall tas av årets personalkostnader. Enligt stadsdirektören är det möjligt att inbesparingarna görs i form av permitteringar. Det är hårda bud.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Politisk ringlek inom tjänsteledningen i Åbo

Fredag 2020-06-05 kl 19:38

Då förvaltningsreformen inleddes i Åbo, lär en av målsättningarna ha varit att synliggöra den politiska beslutsfattningsprocessen. Tjänstemän som utnämnts på politiska grunder klandrades för att ge sig ut för att vara politiskt neutrala i sitt tjänsteutövande. Alla underströk, att tjänstepersoner borde väljas bland lämpliga och kompetenta personer.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Fullmäktigeinitiativ: Koronakrisens inverkan på barn och unga i Åbo borde analyseras för att kartlägga deras stödbehov

Fredag 2020-06-05 kl 14:55

Koronakrisen har på många sätt inverkat på barns och ungas liv. Skolgång och studier flyttades på distans då skolorna och utbildningsanstalterna stängdes. Samtidigt måste myndigheterna fatta beslut gällande all  hobbyverksamhet. Förändringarna har haft inverkan på barnens sociala relationer, trygghet och basomsorg.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Låtom oss skydda stadens lungor

Måndag 2020-05-04 kl 13:47

Vänsterförbundet i Åbo föreslår att Åbo stad inleder en noggrann och regelbunden uppföljning av träd- och parkområdesbeståndet och totalmängden lagrat kol i staden. Vidare föreslår vi att staden går in för att öka mängden trän, totalmängden lagrat kol och grönområdesarealerna inom stadens gränser.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vårdpersonal i karantän måste få sin lön utan avbrott

Torsdag 2020-04-23 kl 14:48

Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo tar tillbaka sitt beslut om att avbryta löneutbetalningen till anställda som tvingats i karantän pga coronaviruset. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Turun Vasemmistoliiton telttailutilaisuudet peruttu toistaiseksi

Fredag 2020-03-13 kl 10:12


Turun Vasemmistoliitto peruu suunnitellut telttailutapahtumat koronatilanteen takia.

Perutut tapahtumat:

  • PERUTTU: La 14.3. klo 12 Telttailu Runosmäki (K-supermarketin edusta, os. Korjasmäenk. 1).
  • PERUTTU: La 21.3. klo 12 Telttailu Härkämäki (K-marketin edusta, os. Ieskatu 1).
  • PERUTTU: Su 26.4. klo 12 Telttailu Jyrkkälä (Salen edusta, os. Jyrkkälänk. 1).

Tilaisuudet pyritään järjestämään koronatilanteen rauhoituttua. Uusista tapahtuma-ajankohdista tiedotetaan, kun ne ovat selvillä.

Kommentera inlägg.

Åbovänsterns fullmäktigegrupp: Åbo måste utlysa klimatnödläge

Onsdag 2019-12-11 kl 08:45

Åbovänsterns fullmäktigegrupp vill på allvar fästa uppmärksamhet vid det faktum att klimatförändringen nu måste motarbetas på alla plan och inom alla områden. Åtgärder måste vidtas snabbt och samtidigt måste vi se till att räkningen inte dyvlas över på låginkomsttagarna. En rättvis klimatbetingad övergång är möjlig. Det är beslutsfattarna som bär ansvaret för att tillräckliga åtgärder vidtas; ansvaret får inte läggas på enskilda människors axlar.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Åbo vädjan till stadsdirektör Minna Arve (Saml): Arkeas avtalsshoppande måste behandlas i brådskande ordning

Måndag 2019-12-09 kl 16:17

Stadsdirektör Minna Arve (Saml) måste ta upp ändringen av ledarstyrningen inom Arkea till behandling i koncernsektionen. Just nu föreligger alla grunder för att sammankalla till extraordinarie möte.

Underlåter Arve att se till att ärendet behandlas i brådskande ordning förorsakar hon staden skador i form av allt mer omfattande strejkvågor.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Äldre inlägg »